Prioriterade områden


Fokus på cirkulär ekonomi, tillväxt och skatter

Styrgruppen fokuserade på tre områden i arbetet. De områden som styrgruppen valde att fokusera på var följande:

Cirkulär ekonomi

Styrgruppen har tittat på hur Miljöpartiet politiskt kan påskynda omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi på olika politiska nivåer. De åtgärder som görs måste också bygga på de värderingar som vår politik bygger på. Styrgruppen föreslår ett antal förslag för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och vill undersöka stödet för olika åtgärder.

Tillväxt

Miljöpartiet har i flera fall uppfattats som motståndare till ekonomisk tillväxt utifrån hur vi resonerat och uttryckt oss. Diskussioner kring ekonomisk tillväxt har dock inte alltid präglats av en vilja att se argument och nyanser. Styrgruppen menar att det är angeläget att Miljöpartiets trovärdighet i ekonomiska frågor stärks och att hur vi kommunicerar kring tillväxt är en viktig del i det. Styrgruppen har diskuterat frågor om tillväxt och arbetstid utifrån det partiet beslutat tidigare.

Skatter

Skatter är dels en möjlighet att finansiera det gemensamma men kan också användas för att styra utvecklingen i en viss riktning. Miljöpartiet har länge drivit på för höjda miljöskatter och även föreslagit så kallad grön skatteväxling, där höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på arbete. För att öka de miljöstyrande skatterna och med skatter som verktyg påskynda övergången till en cirkulär ekonomi har styrgruppen tittat på vissa skatteförändringar.