Fördjupningsmaterial

Styrgruppen har tagit del av en stor mängd material i sitt arbete, nedan finns en rad länkar till material som berör de områden styrgruppen fokuserat på, för den som själv vill fördjupa sig.


 • Den gröna tankesmedjan Cogito har genomfört projektet ”Samtal om tillväxt” under hösten 2015 och våren 2016. Projektet tar sin utgångspunkt i den debatt som pågått åtminstone sedan 70-talet om tillväxt och miljö, och som återintensifierats under senare år i takt med att resursförbrukningen ökar, planetens gränser överskrids och hotet om klimatförändringar blivit allt mer akut.
  Samtal om tillväxt, Cogito, Red. Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus

  På följande länk kan du också lyssna på samtalen:
  https://itun.es/se/0vFJab.c

 • Sternrapporten "The Economics of Climate Change – the Stern Review" publicerades 2006 och var framtagen på uppdrag av Englands Premiärminister Tony Blair. Nicholas Stern var tidigare chefsekonom på världsbanken. Rapporten beskriver klimatförändringarnas följder och deras ekonomiska kostnader. Naturvårdsverket gjorde en översättning av delar av rapporten som finn tillgänglig via deras hemsida.
  Sternrapporten– en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi

 • Romklubbens rapport, tillväxtens gränser "The limits of growth" skrevs redan 1972 och problematiserar scenarier kring exponentiell tillväxt i en värld med begränsade resurser.
  The Club of Rome - The Limits of Growth
 • Miljöpartiet tog under 2013 fram ett första utkast till nationella indikatorer för välfärd i Sverige. I förslaget ingår BNP ingå som en av sexton indikatorer på välfärd. BNP-utveckling ställs bredvid andra mått som till exempel ökat välbefinnande, klimatutsläpp, arbetslöshet och social tillit. 
  Nya mått på välfärd, Miljöpartiets förslag till nationella indikatorer för välfärd och hållbarhet, 2013

 • Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien har tagit fram en rapport utifrån hur vi ska bli ett resurseffektivt samhälle och ge Sverige fördelar i förändringen mot en alltmer resurskonkurrerande värld. En sådan strategi måste bygga dels på incitament att utveckla nya resurseffektiva produkter, processer och tjänster dels på marknadsregleringar som möjliggör en snabb etablering av dessa. 
  Resurseffektivitet - Policyutveckling mot 2050, En rapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft

 • EU-kommissionen beslutade i december 2015 att anta ett nytt lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, vilket kommer att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Läs mer om paketet på länken.
  EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi från 2 december 2015

 • Entreprenörskapsforum har tagit fram en publikation med namnet ”The Sharing Economy - Embracing change with caution”, där uppmärksammas att digitaliseringen utgör den möjliggörande teknologiska kraften för delningsekonomin. Innovation på området innebär att identifiera outnyttjade varor och tjänster, maximera resursutnyttjandet samt att föra samman utbud och efterfrågan. I rapporten görs både en analys av läget och förändringar föreslås.
  The Sharing Economy – Embracing change with caution (2015)

 • Det svenska forskningsprojektet “Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” undersöker vad som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål, utan målet istället är kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Projektet startade våren 2014 och pågår till december 2018. Syftet med rapporten nedan är att beskriva testversionen av scenarier för Sverige 2050.
  Testversion av scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt

 • The Ellen MacArthur Foundation är en av de organisationer som synts mest i arbetet för att främja en cirkulär ekonomi. Ellen MacArthur Foundation jobbar tillsammans med näringsliv, myndigheter och akademin. I rapporten nedan fokuserar på vilka möjligheter och effekter som kan komma i Europa av en mer cirkulär ekonomi. Det finns även en rad andra rapporter med liknande teman skrina av organisationen.
  Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe Eller andra rapporter från: Ellen MacArthur Foundation

 • The Global Commission on the Economy and Climate, och dess flagskeppsprojekt “The New Climate Economy”, startades för att hjälpa stater, myndigheter, näringsliv och andra delar av samhället att ta mer välgrundade beslut för att kunna uppnå ekonomiskt välstånd och utveckling och samtidigt adressera klimatförändringarna.
  Better Growth Better Climate - The new climate Economy Report 

 • 2015 presenterades en statlig utredning ” Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet”. Utredningen innefattar kartläggning och analys samt förslag på mått avseende utvecklingen av livskvaliteten i det svenska samhället. Måtten ska användas som komplement till traditionella välfärdsmått, som t.ex. BNP per capita, för att på ett bredare sätt kunna följa utvecklingen av livskvalitet, genom att bl.a. ekonomiska, sociala, miljömässiga och subjektiva perspektiv beaktas.
  SOU 2015:56 Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet - Betänkande av utredningen om mått på livskvalitet

 • Frågor om arbetstidens längd och förläggning har funnits på den politiska dagordningen under lång tid. Flera svenska utredningar har gjorts genom åren, Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler gjorde ett antal rapporter som visserligen har ett antal år på nacken men beskriver att antal vägar framåt och vilka konsekvenserna kan bli.
  SOU 2002:12: Arbetstiden - kortare arbetstid eller mer ledigt och Pengarna eller livet

 • Regeringen har presenterat flera intressanta rapporter som framtidsministerns olika analysgrupper tagit fram, bland annat Slutrapport Omställning till hållbarhet och konkurrenskraft från analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft och Slutrapport till framtidsministern från analysgruppen för Arbetet i framtiden.